info@snsp.nl We zullen binnen 24 uur antwoorden!

Verwerking van persoonsgegevens

I. Basisbepalingen

 • Wij, d.w.z. AVORI s.r.o., die de e-shop Sanasport exploiteert, zijn de verantwoordelijke voor de verwerking overeenkomstig artikel 4, lid 7, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("GDPR")
 • Contactgegevens van de controleur
  • Bedrijf: AVORI s.r.o., ID nr. 291 84 673, met maatschappelijke zetel te Údolní 27, Brno 602 00. Het bedrijf is geregistreerd in Sectie C, Insert 63946 bij de Registratie Rechtbank in Brno
  • email: info@snsp.nl
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een netwerkidentificator of een of meer specifieke elementen van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

II. Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in verband met het gebruik van onze diensten.

 • Als u goederen bestelt in de e-shop, dan verwerken wij uw factuurgegevens, contactgegevens (telefoon en e-mail) en eventueel leveringsgegevens die nodig zijn voor de levering van de goederen.
 • Als u een gebruikersaccount aanmaakt, verwerken wij de gegevens die u daarin opgeeft (doorgaans facturerings-, contact- en leveringsgegevens) en de geschiedenis van uw eerdere bestellingen.
 • Als u geïnteresseerd bent in het ontvangen van commerciële communicatie en u zich daarop abonneert, dan is uw e-mail.
 • Als u goederen claimt via ons claimlogboek, dan de daarin opgenomen gegevens.

III. Waarom verwerken wij gegevens?

Primair, zodat we onze verplichtingen kunnen nakomen. Als wij de gegevens niet zouden kunnen verwerken, zouden wij u onder meer geen goederen uit de e-shop kunnen leveren, u niet in staat kunnen stellen een gebruikersaccount te registreren of u geen commerciële berichten - direct marketing - kunnen sturen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is:

 • de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR;
 • u hebt een legitiem belang bij het uitvoeren van direct marketing (met name voor het verzenden van commerciële communicatie) overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR, dat gebaseerd is op een bewuste relatie tussen u als klant en ons als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van grond 47 van de GDPR.

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is in voorkomend geval:

 • voor de uitvoering van het contract de verwerking van uw bestelling en de uitoefening van de rechten en plichten die voortvloeien uit de contractuele relatie (bij het plaatsen van een bestelling hebben wij persoonsgegevens nodig die noodzakelijk zijn voor de succesvolle verwerking van de bestelling - zonder het verstrekken van gegevens is het niet mogelijk het contract te sluiten);
 • een gebruikersaccount aanmaken om het aankoopproces te versnellen;
 • snellere klantenondersteuning in geval van uw vragen;
 • het versturen van commerciële berichten en gerelateerde marketingactiviteiten (meestal het analyseren van uw voorkeuren en het tonen van relevante inhoud of het tonen van advertenties op andere websites, zogenaamde remarketing);
 • het aanpassen van de kwaliteit van onze diensten aan uw behoeften (meestal het uitvoeren van analyses om te bepalen hoe u de e-shop gebruikt);
 • de mogelijkheid om bij het winnen van wedstrijden (in de e-shop of op sociale media) contact met u op te nemen om uw prijs af te leveren.

IV. Hoe verwerken wij gegevens?

Wij verwerken uw gegevens met de grootste zorg en aandacht voor veiligheid - net als u willen wij niet dat er iets met uw gegevens gebeurt. Wij beschermen de gegevens in overeenstemming met de GDPR en Wet nr. 101/2000 Coll. betreffende de bescherming van persoonsgegevens en verklaren dat wij alle passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de gegevens te beveiligen. Wij besteden dezelfde zorg aan de selectie van partners (= gegevensverwerkers), zodat zij kunnen zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen.

 • Wij verbinden ons ertoe om uw gegevens niet aan derden door te geven, met de uitzonderingen die in artikel V hieronder worden vermeld.
 • Uw gegevens worden alleen verwerkt door opgeleid personeel dat de gegevens zal beschermen en de vertrouwelijkheid en geheimhouding zal handhaven.
 • Wij zullen uw gegevens verwerken gedurende de periode die nodig is om de rechten en verplichtingen uit te oefenen die voortvloeien uit de contractuele relatie en om vorderingen te doen gelden die voortvloeien uit deze contractuele relatie (gedurende een periode van 15 jaar vanaf de beëindiging van de contractuele relatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving).
 • Na het verstrijken van de betreffende termijnen zullen wij al uw persoonsgegevens verwijderen.
 • Wij verwerken informatie over uw eerdere aankopen en de pagina's die u hebt bezocht voor direct marketing doeleinden, waaronder profilering, die dient om relevante inhoud nauwkeuriger en sneller weer te geven, d.w.z. om de kwaliteit van onze diensten aan te passen aan uw behoeften. U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen deze dienst.
 • Automatische individuele besluitvorming in de zin van artikel 22 van de GDPR vindt van onze kant niet plaats.

V. Wie heeft toegang tot de gegevens?

Vooreerst zijn wij, de gegevensbeheerder AVORI s.r.o., de exploitant van de e-shop Sanasport, en onze geselecteerde medewerkers gebonden aan geheimhouding. Naast ons zijn persoonsgegevens in sommige gevallen ook toegankelijk voor verwerkers aan wie wij gegevens doorgeven in de minimale mate die nodig is om aan onze verplichtingen te voldoen - bijvoorbeeld in het geval van een e-shop-bestelling zouden wij de goederen niet kunnen leveren zonder de gegevens aan de vervoerders door te geven.

De verwerkers van de noodzakelijke gegevens voor uw bestelling zijn naar uw keuze:

 • de aanbieder van de betalingsgateway GoPay (GOPAY s.r.o.) bij online betaling
 • vervoerder GLS (General Logistics Systems B.V.)
 • DPD (Dynamic Parcel Distribution S.A.)
 • DHL (DHL Express B.V.)
 • NL Post (PostNL N.V.)
 • Verzenddienst Post Zonder Grenzen (FROGMAN s.r.o.)

De gegevensverwerkers voor zakelijke communicatie zijn:

 • Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC) bij bestelling, registratie en inschrijving voor commerciële communicatie voor het versturen van commerciële communicatie
 • ECOMAIL.CZ (ECOMAIL.CZ s.r.o.)  bij bestelling, registratie en inschrijving voor commerciële communicatie voor het versturen van commerciële communicatie
 • SupportBox (OLYMPIC s.r.o.) bij bestelling voor snellere e-mailcommunicatie

De gegevensverwerkers voor direct marketing zijn:

De verwerkers van de noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en de vorderingen zijn de individuele leveranciers van de merken die wij verkopen.

Wij kunnen ook verplicht zijn uw strikt noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken met het oog op fraudepreventie; namelijk bij melding van mogelijke strafbare feiten of bedreigingen van de openbare veiligheid. In een dergelijk geval zullen wij de betrokken persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteit doorgeven.

VI. Wat zijn uw rechten?

In verband met de verwerking van persoonsgegevens hebt u volgens de GDPR de volgende rechten:

 • het recht op toegang tot uw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie of aanvulling van persoonsgegevens;
 • recht op het wissen van persoonsgegevens;
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • recht om beperking van de verwerking te vragen;
 • recht om bezwaar te maken tegen verwerking;
 • recht om geïnformeerd te worden over een inbreuk in verband met persoonsgegevens;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 • het recht om op elk moment de toestemming voor gegevensverwerking in te trekken;
 • en andere in de GDPR vastgelegde rechten.

VII. Slotbepalingen

 • Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en verwerken ze niet op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.
 • Wij zorgen ervoor dat wij persoonsgegevens zodanig verwerken dat er geen risico's zijn voor uw rechten en vrijheden. Wij passen passende technische en organisatorische maatregelen toe, zoals versleuteling en tests, om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de systemen en diensten die uw persoonsgegevens verwerken te waarborgen.

Deze voorwaarden treden in werking op 25.5.2018.

Super
prijs
De speciale aanbieding verdwijnt in
6:20:26:00
Sensor Cyklo Stars dámský dres kr.rukáv fialová
-61 % T-shirt voor de fiets Sensor Cyklo Stars
25,95 € 66,00 €
slechts 5 stuks voor deze prijs